WEBWERF deur HEIDI MUNNIK
Noordwes POSDUIF FEDERASIE
Columba Primus Eerste die DUIF, dan die bevordering van die sport en laaste, die eie EK

HOKOPMETING

(Punt 22.2 van

Konstitusie)

Geen lid sal toegelaat word om

mee te ding aan vlugte totdat hy

aansoek gedoen het en betaal

het vir sy hok opmeting nie.

Hierdie opmetings moet gedoen

word deur twee lede van die

Bestuurskomitee met `n GPS en

alle lede se opmetings moet met

dieselfde GPS gedoen word

ALGEMENE VORMS

Die nuwe wedvlugadvieslys is

opgestel na aanleiding van

besluite geneem op die

Algemene Jaarvergadering. Alle

klubs moet die vorm binne die

voorgeskrewe datum aan die

Tesourier terugbesorg.

ALLE lede moet jaarliks die

inskrywingsvorm voltooi en voor

1e amptelike wedvlug aan

Tesourier besorg

Hokopmetingsvorm Wedvlugadvieslys LID Inskrywingsvorm

KONSTITUSIE

Die konstitusie van NWPF is

opgestel om riglyne en regulasies

daar te stel sodat die Federasie

suksesvol beheer en bestuur kan

word.

NWPF Konstitusie SANPO GRONDWET